Quyết định số 47/2001/QĐ-UB ngày 12 tháng 10 năm 2001 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành danh mục các cơ quan là nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh Quảng Nam.
Quyết định số 47/2001/QĐ-UB ngày 12 tháng 10 năm 2001 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành danh mục các cơ quan là nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh Quảng Nam.
Loại văn bản : Quyết định
Ngày ban hành : 12/10/2001
Nội dung :

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 47/2001 /QĐ-UB

Tam Kỳ, ngày 12 tháng 10 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

Ban hành danh mục các cơ quan là nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu

vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

- Căn cứ vào Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia số: 34/2001/PL-UBTVQH10 được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá X thông qua ngày 04/4/2001;

- Căn cứ Thông tư số: 40/1998/TT-TCCP ngày 24/01/1998 của Ban Tổ chức- Cán bộ Chính phủ hướng dẫn tổ chức lưu trữ ở các cơ quan Nhà nước các cấp;

- Căn cứ Quyết định số 2427/1998/QĐ-UB ngày 14/2/1998 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Trung tâm Lưu trữ tỉnh Quảng Nam;

- Căn cứ Công văn số 370/LTNN-NVĐP ngày 09/8/2001 của Cục Lưu trữ Nhà nước về hướng dẫn kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia;

- Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND&UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản “Danh mục các cơ quan là nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu lưu trữ vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh Quảng Nam”.

Riêng Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh không thực hiện theo Quyết định này.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2001 và thay thế cho Quyết định số: 23/1999/QĐ-UB ngày 28/04/1999 của UBND tỉnh Quảng Nam " về thành phần đơn vị có nguồn nộp lưu vào trung tâm lưu trữ tỉnh.

Điều 3: Chánh văn phòng HĐND&UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trong danh mục, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

- Như điều 3 KT. CHỦ TỊCH

- TVTU, TTHĐND tỉnh PHÓ CHỦ TỊCH

- TT.UBND tỉnh

- CPVP, HĐND&UBND tỉnh (Đã ký)

- Cục LTNN

- Lưu VT Hồ Thị Thanh Lâm

 

DANH MỤC CÁC CƠ QUAN THUỘC DIỆN NỘP LƯU HỒ SƠ, TÀI LIỆU LƯU TRỮ VÀO TRUNG TÂM LƯU TRỮ TỈNH QUẢNG NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 47 /2001/QĐ-UB ngày 12 tháng 10

năm 2001 cuả UBND tỉnh Quảng Nam)

01. HĐND và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam.

02. UBND tỉnh Quảng Nam.

03. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam.

04. Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam.

05. Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam.

06. Thanh tra tỉnh Quảng Nam.

07. Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Quảng Nam.

08. Sở Kế hoạch - Đầu tư Quảng Nam.

09. Cục thống kê Quảng Nam.

10. Sở Công nghiệp Quảng Nam.

11. Ban quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

12. Điện lực Quảng Nam.

13. Sở Giao thông vận tải Quảng Nam.

14. Sở Xây dựng Quảng Nam.

15. Bưu điện tỉnh Quảng Nam.

16. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Nam.

17. Sở Thuỷ sản Quảng Nam.

18. Sở Địa chính Quảng Nam.

19. Sở Tài chính - Vật giá Quảng Nam.

20. Sở Thương mại - Du lịch Quảng Nam.

21. Sở Văn hoá - Thông tin Quảng Nam.

22. Sở Thể dục - Thể thao Quảng Nam.

23. Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam.

24. Sở Y tế Quảng Nam.

25. Sở Lao động Thương binh - Xã hội Quảng Nam.

26. Ngân hàng Nhà nước Quảng Nam.

27. Uỷ ban Dân số kế hoạch hoá gia đình tỉnh Quảng Nam.

28. Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường Quảng Nam.

29. Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh Quảng Nam.

30. Hội đồng Liên minh các hợp tác xã Vịêt Nam tỉnh Quảng Nam.

31. Ban Dân tộc miền núi Quảng Nam.

32. Cục thuế Quảng Nam.

33. Kho bạc Nhà nước Quảng Nam.

34. Bảo hiểm Y tế Quảng Nam.

35. Bảo hiểm xã hội Quảng Nam.

36. Công ty bảo hiểm, bảo việt Quảng Nam.

37. Đài Phát thanh truyền hình Quảng Nam.

38. Chi Cục Kiểm Lâm tỉnh Quảng Nam

39. Ban chuẩn bị triển khai đề án khu kinh tế mở Chu lai

Trên đây là các cơ quan thuộc diện phải nộp lưu hồ sơ, tài liệu lưu trữ vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh. Trong quá trình tổ chức thực hiện tuỳ theo đặc điểm, tính chất của từng cơ quan, tình trạng tài liệu nộp lưu, ủy ban nhân dân tỉnh sẽ bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế ở địa phương./.

 
Có thể thấy công tác quản lý văn thư chiếm một vị trí và vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên hiện tại, công tác quản lý văn bản của các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện chủ yếu là thủ công và trên giấy tờ. Làm thế nào để thống nhất và tin học hóa các quy trình hoạt động tác nghiệp về việc quản lý văn bản? Làm sao để xây dựng hệ thống các kho văn bản điện tử, cung cấp thông tin về văn bản phục vụ yêu cầu của lãnh đạo, cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn một cách hợp lý, thuận tiện, chính xác, đầy đủ và kịp thời.

Phần mềm quản lý văn thư tác nghiệp eDoc là một giải pháp hoàn chỉnh trong việc tin học hóa công việc hành chính. Phần mềm tập trung vào việc quản lý văn thư cũng như các loại văn bản giấy tờ khác tại cơ quan một cách dễ dàng và hợp lý. Giúp cho người lãnh đạo, người đứng đầu đơn vị ra các chỉ thị, các quyết định một cách nhanh chóng chuyển đến đúng đối tượng cần hướng tới và theo dõi được tình trạng của chỉ thị mình ban ra.

Phần mềm được xây dựng trên nền Web - based với các công nghệ tiên tiến nhất hiện nay và một hệ quản trị cơ sở mạnh giúp cho việc triển khai một cách dễ dàng và có tính bảo mật cao.
Hồ Chí Minh
A16, đường số 18, P. Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức
CN: Tòa nhà SBI, CVPM Quang Trung, Quận 12
Tel: (84-8) 629 44 808- Hotline: 0933 27 23 98
Fax: (84-8) 62 58 14 09
Hà Nội
71 Trần Quốc Toản, P. Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm
CN: 25 Lê Văn Thiêm, quận Thanh Xuân
Tel: (84-4) 39 42 68 96
Fax: (84-4) 39 42 68 97
logo6
Copyright © 2004-2014 onlinE Solution Company
(ESC).
All rights reserved.
học kế toán | khóa học kế toán thuế | học kế toán tổng hợp | học kế toán thực tế | hoc ke toan | học kế toán thực hành