Công văn số 283/VTLTNN-NVTW ngày 19 tháng 5 năm 2004 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc ban hành bản Hướng dẫn chỉnh lý tài liệu hành chính.
Công văn số 283/VTLTNN-NVTW ngày 19 tháng 5 năm 2004 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc ban hành bản Hướng dẫn chỉnh lý tài liệu hành chính.
Loại văn bản : Công văn
Ngày ban hành : 19/05/2004
Nội dung :
BỘ NỘI VỤ                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

NHÀ NƯỚC

Số : 283/VTLTNN - NVTW Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2004

V/v ban hành Bản hướng dẫn chỉnh

lý tài liệu hành chính

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,

cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực văn thư, lưu trữ được giao tại Quyết định số 177/2003/QĐ-TTg ngày 01/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước;

Căn cứ Điều 10 Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh lưu trữ quốc gia;

Để công tác chỉnh lý tài liệu hành chính tại lưu trữ lịch sử các cấp và lưu trữ hiện hành của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân (sau đây gọi chung là các cơ quan, tổ chức) trong phạm vi toàn quốc được thực hiện một cách khoa học và thống nhất, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành kèm theo Công văn này bản Hướng dẫn chỉnh lý tài liệu hành chính.

Để phổ biến rộng rãi bản Hướng dẫn này, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sao gửi tiếp cho các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của mình.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức phản ánh về Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước để cùng phối hợp giải quyết./.

 

Nơi nhận: CỤC TRƯỞNG

- Như trên; CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ (b/c);

- Văn phòng Quốc hội; (Đã ký)

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Dương Văn Khảm

- Toà án nhân dân tối cao;

- Cơ quan TƯ các Đoàn thể;

- Cục Lưu trữ VP TW Đảng;

- Lãnh đạo Cục (4);

- Các đơn vị thuộc Cục;

- Lưu VT, NVTW (5).

 

Tệp đính kèm :
huong dan chinh ly ban hanh kem theo cong van 283.doc
Phulucbanhanh kem theo cong van 283.doc
 
Có thể thấy công tác quản lý văn thư chiếm một vị trí và vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên hiện tại, công tác quản lý văn bản của các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện chủ yếu là thủ công và trên giấy tờ. Làm thế nào để thống nhất và tin học hóa các quy trình hoạt động tác nghiệp về việc quản lý văn bản? Làm sao để xây dựng hệ thống các kho văn bản điện tử, cung cấp thông tin về văn bản phục vụ yêu cầu của lãnh đạo, cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn một cách hợp lý, thuận tiện, chính xác, đầy đủ và kịp thời.

Phần mềm quản lý văn thư tác nghiệp eDoc là một giải pháp hoàn chỉnh trong việc tin học hóa công việc hành chính. Phần mềm tập trung vào việc quản lý văn thư cũng như các loại văn bản giấy tờ khác tại cơ quan một cách dễ dàng và hợp lý. Giúp cho người lãnh đạo, người đứng đầu đơn vị ra các chỉ thị, các quyết định một cách nhanh chóng chuyển đến đúng đối tượng cần hướng tới và theo dõi được tình trạng của chỉ thị mình ban ra.

Phần mềm được xây dựng trên nền Web - based với các công nghệ tiên tiến nhất hiện nay và một hệ quản trị cơ sở mạnh giúp cho việc triển khai một cách dễ dàng và có tính bảo mật cao.
Hồ Chí Minh
A16, đường số 18, P. Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức
CN: Tòa nhà SBI, CVPM Quang Trung, Quận 12
Tel: (84-8) 629 44 808- Hotline: 0933 27 23 98
Fax: (84-8) 62 58 14 09
Hà Nội
71 Trần Quốc Toản, P. Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm
CN: 25 Lê Văn Thiêm, quận Thanh Xuân
Tel: (84-4) 39 42 68 96
Fax: (84-4) 39 42 68 97
logo6
Copyright © 2004-2014 onlinE Solution Company
(ESC).
All rights reserved.
học kế toán | khóa học kế toán thuế | học kế toán tổng hợp | học kế toán thực tế | hoc ke toan | học kế toán thực hành